220لیتر

مشخصات فنی   نوع کیسه                            :   220 لیتر کد محصول                         :   BIB100 طول                                 :   10±1600 میلیمتر عرض                               :  10± 980 میلیمتر نوع مواد اولیه                     :  PET+FOIL7MIC+PE        2*PE نفوذ پذیری هوا                    :  ≤0.02 قدرت ابندی محل دوخت         : >50 نوع بسته بندی  جهت حمل      :کارتن (40 عدد کیسه داخل هر کارتن ) نحوه انبار داری   :…

25لیتر

مشخصات فنی   نوع کیسه                            :  25 لیتر کد محصول                         :         BIB106 طول                                 :   10±740 میلیمتر عرض                               :  10± 475 میلیمتر نوع مواد اولیه                     :  PET+FOIL7MIC+PE        2*PE نفوذ پذیری هوا                    :  ≤0.02 قدرت ابندی محل دوخت         : >50 نوع بسته بندی  جهت حمل      :کارتن نحوه انبار داری   : کیسه های خالی در دمای اتاقی تمیز…

20 لیتر

مشخصات فنی   نوع کیسه                            :  20 لیتر کد محصول                         :         BIB105 طول                                 :   10±650 میلیمتر عرض                               :  10± 480 میلیمتر نوع مواد اولیه                     :  PET+FOIL7MIC+PE        2*PE نفوذ پذیری هوا                    :  ≤0.02 قدرت ابندی محل دوخت         : >50 نوع بسته بندی  جهت حمل      :کارتن نحوه انبار داری   : کیسه های خالی در دمای اتاقی تمیز…

10 لیتر

مشخصات فنی   نوع کیسه                            :  10 لیتر کد محصول                         :         BIB104 طول                                 :   10±500 میلیمتر عرض                               :  10± 400 میلیمتر نوع مواد اولیه                     :  PET+FOIL7MIC+PE        2*PE نفوذ پذیری هوا                    :  ≤0.02 قدرت ابندی محل دوخت         : >50 نوع بسته بندی  جهت حمل      :کارتن نحوه انبار داری   : کیسه های خالی در دمای اتاقی تمیز…

5لیتر

مشخصات فنی   نوع کیسه                            :  5 لیتر کد محصول                         :   BIB103 طول                                 :   10±400 میلیمتر عرض                               :  10± 330 میلیمتر نوع مواد اولیه                     :  PET+FOIL7MIC+PE        2*PE نفوذ پذیری هوا                    :  ≤0.02 قدرت ابندی محل دوخت         : >50 نوع بسته بندی  جهت حمل      :کارتن نحوه انبار داری   : کیسه های خالی در دمای اتاقی تمیز…

3لیتر

مشخصات فنی   نوع کیسه                            :   3 لیتر کد محصول                         :   BIB102 طول                                 :   10±360 میلیمتر عرض                               :  10± 260 میلیمتر نوع مواد اولیه                     :  PET+FOIL7MIC+PE        2*PE نفوذ پذیری هوا                    :  ≤0.02 قدرت ابندی محل دوخت         : >50 نوع بسته بندی  جهت حمل      :کارتن نحوه انبار داری   : کیسه های خالی در دمای اتاقی تمیز…

2لیتر

مشخصات فنی   نوع کیسه                            :   2 لیتر کد محصول                         :   BIB101 طول                                 :   10±360 میلیمتر عرض                               :  10± 260 میلیمتر نوع مواد اولیه                     :  PET+FOIL7MIC+PE        2*PE نفوذ پذیری هوا                    :  ≤0.02 قدرت ابندی محل دوخت         : >50 نوع بسته بندی  جهت حمل      :کارتن نحوه انبار داری   : کیسه های خالی در دمای اتاقی تمیز…